foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI

ciz

Szkoła uczestniczyła w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinanowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

cizLog2

 

 

Logowanie

Statystyka

Odsłon artykułów:
261721

 

szkoła Custom

nasza szkola

 

Slajd1
Slajd10
Slajd11
Slajd12
Slajd13
Slajd14
Slajd15
Slajd16
Slajd17
Slajd18
Slajd19
Slajd2
Slajd20
Slajd21
Slajd22
Slajd23
Slajd24
Slajd25
Slajd26
Slajd27
Slajd28
Slajd29
Slajd3
Slajd30
Slajd31
Slajd32
Slajd33
Slajd34
Slajd35
Slajd36
Slajd37
Slajd38
Slajd39
Slajd4
Slajd40
Slajd41
Slajd42
Slajd43
Slajd44
Slajd45
Slajd46
Slajd47
Slajd48
Slajd49
Slajd5
Slajd50
Slajd51
Slajd52
Slajd53
Slajd54
Slajd55
Slajd56
Slajd57
Slajd58
Slajd59
Slajd6
Slajd60
Slajd61
Slajd62
Slajd63
Slajd64
Slajd65
Slajd66
Slajd67
Slajd68
Slajd69
Slajd7
Slajd70
Slajd71
Slajd72
Slajd73
Slajd8
Slajd9
01/73 
start stop bwd fwd

Slajd1
Slajd10
Slajd11
Slajd12
Slajd13
Slajd14
Slajd15
Slajd16
Slajd17
Slajd18
Slajd19
Slajd2
Slajd20
Slajd21
Slajd22
Slajd23
Slajd24
Slajd25
Slajd26
Slajd27
Slajd28
Slajd29
Slajd3
Slajd30
Slajd31
Slajd32
Slajd33
Slajd34
Slajd35
Slajd36
Slajd37
Slajd38
Slajd39
Slajd4
Slajd40
Slajd41
Slajd42
Slajd43
Slajd44
Slajd45
Slajd46
Slajd47
Slajd48
Slajd49
Slajd5
Slajd50
Slajd51
Slajd52
Slajd53
Slajd54
Slajd55
Slajd56
Slajd57
Slajd58
Slajd59
Slajd6
Slajd60
Slajd61
Slajd62
Slajd7
Slajd8
Slajd9
01/62 
start stop bwd fwd

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

ul. Kolejowa 5  59-305 Rudna

Tel. 76 849-73-10

email: zszrudna@wp.pl

   

 

       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej istnieje już pięćdziesiąt lat. W ciągu tych lat zmieniali się dyrektorzy, nauczyciele, nazwa szkoły i profile kształcenia, nie zmieniało się natomiast podejście do ucznia- uczeń zawsze postrzegany był jako jednostka. Indywidualne traktowanie uczniów stało się filozofią kształcenia i wychowania. Szybko uczyli się jej nowi nauczyciele, a sprzyjała temu kameralność placówki. Szkoła miała też szczęście, że zarządzali nią i pracowali w niej ludzie, dla których stanowiła pasję, a nie tylko miejsce zatrudnienia.

 

       Żadna szkoła nie istnieje w próżni. ZSP w Rudnej mocno wrósł w środowisko gminne. Placówka oferowała nie tylko naukę dla młodzieży, ale też różnego rodzaju formy dokształcania dla dorosłych. Z racji rolniczego profilu kształcenia świadczyła środowisku lokalnemu szereg usług i była obecna w życiu gminy. Stała się ważnym i potrzebnym elementem w jej krajobrazie, o czym świadczyło poparcie, jakiego mieszkańcy udzielili szkole w trudnych dla niej chwilach.

 

     Dziś, mając tak bogate doświadczenie, a także zrozumienie oraz wsparcie środowiska i władz lokalnych, z odwagą patrzymy w przyszłość i wchodzimy w drugie pięćdziesięciolecie.

 

 

 

ROLA I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RUDNEJ

 

 

Najważniejszym dokumentem regulującym funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej jest Statut Szkoły.

 

Główne cele szkoły:

 

 1. 1.Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 2. 2.Umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
 3. 3.Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie , stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
 4. 4.Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 

 

 

Misja szkoły zakłada:                                                                                                        

 

 1. 1.Zapewnienie młodzieży warunków umożliwiających jej wszechstronny rozwój w przyjaznej placówce.
 2. 2.Przygotowanie młodzieży do dorosłego życia. Wyposażenie uczniów w cechy niezbędne zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

 

 

 

Zgodnie z Wizją Szkoły należy:

 

 

 1. 1.Uczyć krytycznego myślenia, rozwijać i wzmacniać w uczniach przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, otwartość.
 2. 2.Uczyć sposobów poszukiwania potrzebnych informacji, ich selekcjonowania, stworzyć możliwości korzystania z nowoczesnych źródeł informacji.
 3. 3.Kształcić umiejętności posługiwania się technologią informatyczną oraz językami obcymi.
 4. 4.Przygotować do kształcenia ustawicznego oraz ciągłego podnoszenia lub zmiany swoich kwalifikacji.
 5. 5.Przygotowywać uczniów do wejścia na rynek pracy.
 6. 6.Zachęcać uczniów do ciągłego samokształcenia.
 7. 7.Uczyć wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, wyrabiać nawyki kulturalnego zachowania.

 

 

By osiągnąć założone cele, wszyscy, którzy tworzą szkołę, muszą kierować się jasnymi zasadami postępowania, a szkoła musi być placówką bezpieczną, dobrze wyposażoną, współpracującą z rodzicami oraz z różnymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji, dbającą o dobro dziecka. W szkole powinna pracować doskonale przygotowana kadra pedagogiczna, otwarta na potrzeby i problemy uczniów.

 

ZSP w Rudnej chce być właśnie taką placówką- przyjazną uczniowi, dającą mu możliwość wszechstronnego (osobowego, społecznego i zawodowego) rozwoju oraz przygotowującą go do dorosłego życia.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej jest szkołą małą, co jest naszym głównym atutem. U nas uczeń nie jest anonimowy, nie figuruje tylko jako numer w dzienniku ale otoczony jest gronem przyjaznych mu kolegów i nauczycieli.

     Szkoła nasza współpracuje z różnymi instytucjami, realizuje program finansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Regionalnym Instytutem w Aoscie we Włoszech, gdzie nasi ucznoiwie odbywają wakacyjne staże.

     Szkoła prowadzi internat dla dziewcząt i chłopców. Przy internacie znajduje się stołówka szkolna.

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kształci w zawodach:

 • technik agrobiznesu

 • technik organizacji reklamy
 • rolnik

 • kucharz 

 • sprzedawca

 • mechanik,

i wiele innych.

   

    Uczniowie kształcący się w zawodach rolniczych mają możliwość odbycia kursu prawa jazdy.

Ukończenie naszej szkoły daje uprawnienia do przejęcia gospodarstwa i ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej.

     Przychodząc do nas spotkasz się z uprzejmością, rzetelnością, klimatem sprzyjającym stysfakcjonującej nauce i pracy.

     W przyszłości mamy zamiar poszerzać naszą ofertę edukacyjną uwzględniając zainteresowanie młodzieży oraz zmieniające się zapotrzebowanie rynku pracy.

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

         Zdobywając konkretny zawód, współczesny człowiek zwiększa swoje szanse na zaistnienie i dynamiczne funkcjonowanie w różnych sektorach rynku i gospodarki. Dzisiejsza szkoła zawodowa daje uczniowi niezliczone możliwości rozwoju, nie tylko poprzez uczenie się języków obcych, podstaw przedsiębiorczości czy geografii, lecz także dzięki możliwościom rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Taką szkołą spełniającą standardy kształcenia zawodowego jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, w skład którego wchodzi Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Uczniowie decydujący się na naukę w ZSP w Rudnej mają do wyboru szereg atrakcyjnych zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, ślusarz, sprzedawca, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, cukiernik. W Technikum kształcą się przyszli technicy agrobiznesu. Niedawno szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną poprzez organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób chcących nabyć kwalifikacje w zawodzie rolnik.

         Szkoła od 2009r. uczestniczy w projekcie unijnym ,,Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”. Ta interesująca oferta edukacyjna polega na prowadzeniu zajęć dodatkowych poszerzających wiedzę i umiejętności zawodowe. W ramach tego projektu szkoła organizuje różnorodne kursy zawodoznawcze ( kursy obsługi kasy fiskalnej, bukieciarz – florysta, carving). Młodzież bardzo chętnie bierze w nich udział i poszerza swoje umiejętności zawodowe. Zachętą zarówno dla pracodawców, którzy szkolą uczniów na zajęciach praktycznych, jak i dla samych uczniów jest możliwość odbywania staży zawodowych. Uczniowie po zakończeniu stażu u pracodawcy otrzymują unijny certyfikat w danym zawodzie. Zawód zdobyty w ZSP w Rudnej daje szanse na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, lecz także w innych państwach Unii Europejskiej. Czas spędzony w murach szkoły i w zakładach szkolących zapewnia młodemu człowiekowi szansę na bycie dobrym fachowcem w danej dziedzinie, a to z kolei pozwala już budować poważne plany życiowe.

Zakłady pracy, z którymi szkoła współpracuje od lat , to przedsiębiorcy z terenu Lubina, Rudnej i Polkowic. Co roku placówka poszerza ofertę o nowe zawody i pozyskuje pracodawców, którzy uczą młodzież z ZSP zawodu. Pracodawcy chętnie podejmują współpracę ze szkołą i ją wspierają w działaniach wychowawczych.

       Efektywna współpraca szkoły z przedsiębiorcami jest źródłem korzyści zarówno dla pracodawców i uczniów, jak i dla szkoły. Pracodawcy mają możliwość przygotowania przyszłych pracowników. Uczniowie mogą poznać nowatorskie rozwiązania technologiczne, zdobyć praktyczne umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń, mają również szansę na kształtowanie umiejętności takich jak: praca zespołowa, umiejętność radzenia sobie ze stresem, praca pod presją czasu. Szkoła zaś zacieśnia współpracę ze środowiskiem lokalnym i wzbogaca swoją ofertę edukacyjną.

zieleń w szkole

tereny szkolne praktyka zawodowa

 

OŚRODEK EGZAMINACYJNY

         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej w przeszłości kształcił młodzież tylko w zawodzie rolnik. W 2005r. z uwagi na dobrą organizację zajęć praktycznych i zorganizowaną bazę dydaktyczną szkoły pod kierownictwem dyrektora Jana Dąbka Ministerstwo Oświaty wraz z OKE we Wrocławiu powołało w szkole Ośrodek Egzaminacyjny dla zawodu rolnik. W ramach utworzenia tego ośrodka Ministerstwo Oświaty doposażyło placówkę w sprzęt rolniczy. Maszyny te służą nie tylko do przeprowadzania egzaminów, ale również są wykorzystywane na zajęciach praktycznych w zawodzie rolnik, które odbywają się na warsztatach szkolnych. Do ZSP w Rudnej na egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie rolnik przyjeżdżają uczniowie z całego województwa dolnośląskiego i opolskiego.

     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej jako jedna z pierwszych placówek zorganizował kurs kwalifikacyjny R3 – prowadzenie produkcji rolniczej dla młodzieży i dorosłych

 egzaminy -zadanie z prodykcji roslinnej

Uczeń wykonujący zadanie egzaminacyjne

Egzaminy zawodowe

INTERNAT

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej jest jedną z najmniejszych szkół w powiecie lubińskim. Stanowi to atut szkoły przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo uczniów, umożliwia też dobry kontakt nauczycieli z każdym uczniem. Tak pozytywne cechy szkoły cieszą się ogromnym uznaniem wśród uczniów, a przede wszystkim rodziców. Dlatego w szkole uczy się nie tylko młodzież z gminy Rudna, ale także z gmin sąsiadujących. Uczniowie, którzy mają utrudniony dojazd do szkoły, mogą mieszkać w internacie znajdującym się przy szkole.

Internat rozpoczął swoją działalność w 1966 roku i do dziś stanowi integralną część Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej. Realizacja jego zadań odbywa się przy współpracy ze szkołą, a nad całością czuwa dyrektor ZSP w Rudnej. Wychowankowie mieszkają w sześciu 2. i 3. osobowych pokojach. Internat przede wszystkim zapewnia wychowankom zakwaterowanie i wyżywienie. Stwarza godne warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uczestnictwa w życiu kulturowym. W internacie panuje domowa atmosfera, wśród wychowanków zawiązują się przyjaźnie trwające wiele lat, a uczniowie, także ci nieśmiali, czują się tu dobrze i nabywają pewności siebie.

 internat szkolny

 

DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA

         Kształtowanie postaw ekologicznych stanowi jeden z priorytetów w pracy dydaktyczno-wychowawczej ZSP w Rudnej. Wyrazem uznania dla tych działań było przyznanie szkole międzynarodowego certyfikatu ,,Zielona Flaga”. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej otrzymał certyfikat w 2010r. na okres pięciu lat.

 

       ,,Zielona Flaga” to najwyższe międzynarodowe wyróżnienie przyznawane szkołom najbardziej zaangażowanym w promocję postaw proekologicznych. Aby je uzyskać, ZSP podjął szereg działań w pięciu obszarach: zdrowy styl życia, gospodarka odpadami, ochrona bioróżnorodności, poszanowanie energii i promocja jej odnawialnych źródeł, bezpieczeństwo. W działaniach rozpowszechniających wiedzę i postawy ekologiczne zastosowano zróżnocowane formy, m.in. lekcje otwarte, szkolne i miedzyszkolne konkursy wiedzy i konkursy plastyczne, warsztaty ( kulinarne i florystyczne), wycieczki, spartakiady. Wprowadzono też segregację odpadów i wyposażono szkołę w nowe grzejniki oraz ekrany odbijające świato.

 

sprzątanie świata 2013

 

 

 

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

 

       Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych aspektów pracy opiekuńczo-wychowawczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej. Szkoła, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, realizuje od września 2007r. ogólnopolski program przeciwdziałania przemocy i agresji, czego dowodem jest uzyskanie certyfikatu „Szkoła bez przemocy” .

       Program, o którym mowa, realizowano pod honorowym patronatem prezydenta RP. Jego głównym celem było przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach poprzez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i konkretnych narzędzi, które skutecznie zwalczałyby to zjawisko. Organizatorzy kampanii stworzyli Kodeks Szkoły bez przemocy, do którego przestrzegania pisemnie musiała zobowiązać się każda szkoła przystępująca do programu. Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia. W myśl najważniejszego punktu Kodeksu, wspólnie działamy przeciw przemocy, dlatego w działania szkolnej kampanii angażowani byli uczniowie, nauczyciele i rodzice.      

 

     Jednym z ważniejszych zadań kampanii było systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w szkole, na podstawie którego podejmowano działania adekwatne do poziomu problemu. Wyniki badań wewnętrznych, a także zewnętrznych prowadzonych przez organizatorów programu oraz uzyskany certyfikat potwierdzają zasadność i skuteczność podejmowanych działań. Uczniowie, nauczyciele i rodzice uważają, iż Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych w Rudnej jest bezpieczną placówką. Wśród uczniów zauważa się większą świadomość problemu, a także zmianę postawy wobec przejawów przemocy.

 

       Ważnymi działaniami podejmowanymi w ramach kampanii były liczne warsztaty profilaktyczne oraz spotkania uczniów z policjantami. W trakcie tych spotkań uczniowie uczyli się, jak reagować na przemoc, jak radzić sobie z własną złością , czym zastąpić agresję.       Innymi działaniami, którymi objęci zostali nauczyciele oraz rodzice, były szkolenia.

 

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej kontynuował swoje dotychczasowe działania w zakresie bezpieczeństwa w szkole, biorąc udział w konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. W maju 2014 r. Komitet Honorowy oraz Jury Ogólnopolskiego Konkursu ,,Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” nadał Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu - Bezpieczne Szkoły. Dyrekcja szkoły za zaangażowanie w tak trudne przedsięwzięcie w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom oraz podnoszenia bezpieczeństwa w szkole otrzymała dyplom uznania.

 

 jasełka 2012

 

Jasełka 2013

 

świeto pieczonego ziemniaka

 

świeto pieczonego ziemniaka lata 90te

 

święto szkoły 2013

 

 

 

PROJEKT ,,MODERNIZACJA KSZTAŁCENI ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLASKU”

            Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej od  01 czerwca 2009r. do 30 grudnia 2014r. brał udział w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”.

       Celem głównym projektu było  podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Projekt realizowany był przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego - Wydział Edukacji i Nauki oraz Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu ( główny realizator ), a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 Cele szczegółowe projektu:

 • rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców,
 • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów realizujących kształcenie zawodowe,
 • poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy,
 • włączenie pracodawców w proces kształcenia w 250 szkołach zawodowych,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się na rynku pracy,
 • doposażenie pracowni zawodowych szkół branżowych uczestniczących w projekcie kształcących w 7 wiodących branżach.

        Rozwój Dolnego Śląska stawia nowe zadania przed absolwentami szkół zawodowych, a co za tym idzie, wzrastają wymagania wobec kształcenia zawodowego, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. 

 Działania projektu  miały powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy, kładąc nacisk na umiejętności, a nie same wiadomości, przez co gospodarka regionu zyska lepiej przygotowaną kadrę.

Udostępnienie Systemu Informacji Zawodowej i Branżowej dla 250 szkół, zawierającego kompendium wiedzy na temat dalszego kształcenia, zatrudnienia i specyfiki branż stanowić będzie wsparcie dla uczniów w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

Uczniowie ZSP w Rudnej  w okresie trwania projektu wzięli udział w następujących formach:

 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna

efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego

wycieczki zawodoznawcze

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

praktyki/staże zawodowe

fora zawodowe

targi pracy i prezentacje zawodowe

kursy kwalifikacyjne zawodowe

projekty zawodoznawcze

wyjazdy specjalistyczne do nowocześnie wyposażonych placówek edukacyjnych

zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo-rozwojowych i akademickich

wyjazdy na zagraniczne targi branżowe.

wycieczka targi Gardenia 2013

 

 

certyfikat 

 

 eco-schools

Głównymi obszarami traktowanymi priorytetowo były:

 

 1.Zdrowy styl życia. W tym zakresie przeprowadzono:

* otwartą lekcję biologii z zasad zdrowego odżywiania.

* międzyszkolny turniej „zdrowy styl życia”

* warsztaty kulinarne

 2. Gospodarka odpadami. W tym zakresie przeprowadzono:

* systematyczną segregacje odpadów na terenie szkoły wraz z zagospodarowaniem odpadów organicznych

3. Ochrona bioróżnorodności. W tym zakresie przeprowadzono:

* Sprzątanie Świata

* liczne prace w gospodarstwie należącym do szkoły.

* kurs florystyczny

* wykonanie kartek bożonarodzeniowych i ich kiermasz.

* wykonanie stroików bożonarodzeniowych i ich kiermasz. 

* pro - ekologiczna dekoracja szkoły.

W wyniku realizacji naszych działań otrzymaliśmy międzynarodowy Certyfikat „Zielona Flaga”, na okres trzech lat.

Zielona Flaga

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej w zakresie edukacji ekologicznej podjął następujące działania:

ü  Realizacja projektu ekologicznego, którego celem było otrzymanie międzynarodowego certyfikatu przyznawanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

W drodze po certyfikat wykonaliśmy tzw. siedem kroków, które obejmowały:

 1. 1.Powołanie lokalnego komitetu
 2. 2.Przeprowadzenie wstępnego audytu ekologicznego
 3. 3.Utworzenie Kodeksu ekologicznego
 4. 4.Opracowanie programu działań
 5. 5.Monitoring oddziaływania na środowisko
 6. 6.Akcje informacyjne i współpraca z partnerami zewnętrznymi
 7. 7.Przeprowadzenie audytu ekologicznego podsumowującego

Rok szkolny 2011/2012

W tym roku ponownie przystąpiliśmy do realizacji działań mających na celu otrzymanie certyfikatu. Ponownie realizujemy nasze siedem kroków, które wzbogacone są doświadczeniem i jeszcze większą wiedzą.

Aktualnie dokonaliśmy następujące działania:

 1. 1.XI Powiatowa Spartakiada Szkół PonadgimnazjalnychZespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Rudnej był organizatorem tej imprezy, która odbyła się pod patronatem Starosty Powiatu Lubińskiego. Dzień ten obfitował wradości z rozgrywanych dyscyplin sportowych. Młodzież ze wszystkich Szkół Ponadgimnazjalnych zmagała się w różnych dyscyplinach, których zasadniczym celem było promowanie sportu jako jednego z elementów zdrowego stylu życia.

 2. 2.Sprzątanie Świata – to ogólnoświatowa akcja obchodzona przez naszą szkołę każdego roku, której zasadniczym celem jest podnoszenie naszej świadomości ekologicznej, jak również poprawa walorówgminy. 

   

 3. 3.Audyt ekologiczny – jego zasadniczym celem jest ocena dokonywana przez uczniów zakresie działań ekologicznych prowadzonych w placówce, a także potrzeby poprawy tych działań.


   

  Audyt ekologiczny Audyt ekologiczny

 4. 4.Utworzenie kodeksu ekologicznego – to nasze „10 przekazań ekologicznych”, które przedstawiane są przez uczniów w formie plakatu.

 

KODEKS EKOLOGICZNY

1.Zacznij od tego ekologu młody, że wszystko wokół należy do przyrody.

2. Od dziś naśladuj więc Świętego Franciszka i nie kupuj, lecz weź pieska ze schroniska.

3. Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, niech żadne zwierzę od Ciebie nie ucieka.

4.Człowiek i zwierzę to przyrody dwie trzecie, o roślinach ludzie zapomnieć nie możecie.

5.Bioróżnorodność ceni każdą roślinkę, podlej ją czasem, porozmawiaj chwilkę.

6.Nawet trawa zginie pod śmieci zwałami. Nie ma rady , zajmijmy się odpadami.

7.Podejmuj wyzwanie, ekologu młody, segregacja śmieci, to ratunek dla przyrody.

8.Czas poważnie pomyśleć też o oszczędzaniu energii i wody, choćby przy praniu.

9.Twoje komórki do nauki pobudzi długi spacer, który ciało potrudzi.

10.Podsumowując ekologu młody bądź myślącym elementem przyrody!

 1. 5.Wycieczka do Jarkowa i Świdnicy – to najlepsza forma zdobywania przez uczniów wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych, które są szczególnie ważne w zakresie zdrowego spędzania czasu. Ponadto uczniowie zapoznali się z nowoczesnymi metodami zakładów przetwórstwa spożywczego.
 2. 6.Międzyszkolny turniej pt. „Zdrowy styl życia” - tematyka turnieju dotyczyła sposobu zdrowego odżywiania się, segregacji odpadów, a także zasad racjonalnego korzystania z walorów środowiska. Zasadniczym celem turnieju było przede wszystkim kształtowanie postaw proekologicznych, wymiana doświadczeń w działalności ekologicznej, a także integracja uczniów różnych placówek.
 3. 7.Kartki i stroiki bożonarodzeniowe -te działania wymagały od nas wielu przygotaowań w zakresie pozyskania naturalnych materiałow (orzechy, drewno, kasztany, szyszki, itp.). Nasze prace - dzieła zostały wykonane przez uczniów, nauczycieli oraz dyrektora szkoly, ciszyły się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ były wyjątkowo estetyczne i pomysłowe. W zwiazku z powyższym zostały sprzedanene wiejskim kiermaszuw Rudnej, a także przekazene osobom strszym, które sa podopiecznymi GOPS w Rudnej.

                              

8. Otwarta lekcja biologii.

 

Dnia 27 marca 2012 roku w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się otwarta lekcja biologii na temat „Zasady zdrowego odżywiania”.

Podczas lekcji przedstawione zostały następujące zagadnienia:

 1. 1.jest odżywianie oraz zdrowe odżywianie.
 2. 2.Jakie są składniki pokarmowe zawarte w pożywieniu.
 3. 3.Jaka jest rola składników zawartych w pożywieniu dla człowieka.
 4. 4.Czym jest dieta zrównoważona.
 5. 5.Jakie są zasady tworzenia piramidy zdrowego żywienia.
 6. 6.Jakie są czynniki wpływające na zdrowe odżywianie się.
 7. 7.Skutki nieprawidłowego odżywiania się: anoreksja, bulimia, otyłość.

Lekcja miała charakter wykładu z wykorzystaniem prezentacji medialnej, którą przeprowadziła p. B.Musiatowicz – nauczyciel biologii. Uczestnikami wykładu byli wszyscy uczniowie klas I-IV Technikum, nauczyciele oraz dyrektor ZSP w Rudnej, którzy wykazali się dużym zainteresowaniem przedstawianego tematu.

 

9. Nasze zdrowie w naszych rękach

Dnia 27 kwietnia 2012 w ZSP w Rudnej odbył się apel, podsumowujący realizację projektu pt:.„Nasze zdrowie w naszych rękach”. Podczas uroczystości uczniowie uczestniczyli w konkursie wiedzy pt: „Zasady zdrowego odżywiania”, prezentowali taniec belgijski, a także śpiewali. 

Rok szkolny 2010/2011

I.Realizacja projektu ekologicznego, którego celem było otrzymanie międzynarodowego certyfikatu przyznawanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

W tym zakresie obszarami traktowanymi priorytetowo były:

 1. Poszanowanie energii i promocja jej odnawialnych źródeł. W tym zakresie przeprowadzono:

 1. a)zajęcia lekcyjne w zakresie energii i jej wykorzystania
 2. b)międzyszkolny konkurs wiedzy ekologicznej pt. „Energia - wykorzystanie bezpieczne dla człowieka i środowiska”
 3. c)gminny, międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „ Racjonalne wykorzystanie energii w gminie Rudna"
 4. d)przeprowadzenie termomodernizacji jednego z budynków szkoły- internat i stołówka

  

2. Gospodarka odpadami. W tym zakresie przerowadzono:

 1. b)akcję sprzątanie świata 2010
 2. c)zajęcia lekcyjne w zakresie segregacji odpadów
 3. d)udział nuaczyciela w szkoleniu dla trenerów edukacji odpadowej
 4. e)wdrożenie pojemników do segregacji odpadów na terenie placówki
 5. f)szkolny konkurs ekologiczny pt. „Odpady, środowisko i ja”
 6. g)warsztaty fotoreporterów
 7. h) wykonanie gazetki o odpadach

  

3. Ochrona bioróznorodności. W tym zakresie przeprowadzono:

 1. a)wycieczkę do zkładu przetwórstwa owocowo - warzywnego w Ziebicach
 2. b)liczne prace w warsztatach należacych do szkoły
 3. c)wykonanie kartek bożonarodzeniowych i ich kiermasz
 4. d)wykonanie stroików bożonarodzeniowych i ich kiermasz
 5. e)zajęcia lekcyjne w zakresie zagrożeń bioróżnorodności

II. Realizacja programu dotacyjnego„Szkoły dla Ekorozwoju 2010/11. Z energią ze Szkoły dla Ekorozwoju do Klubu Zielonych Flag.” Pod nazwą „ Z energią za pan    brat”. Najważniejszym celem projektu było podnoszenie dotychczasowej wiedzy młodzieży, rodziców oraz mieszkańców wsi z zakresu racjonalnego wykorzystywania energii, jej poszanowania i podejmowania działań służących do jej oszczędzania.

W związku z powyższym program naszego projektu obejmował następujące działania:

 1. 1.Wyposażenie szkoły w nowe grzejniki.
 2. 2.Wyposażenie szkoły w ekrany odbijające ciepło.
 3. 3.Wycieczkę uczniów do zakładu zbiornika Jawor - Słup
 4. 4.Sposoby oszczędzania energii i jej racjonalnego wykorzystania (w skład wchodzą w/w konkursy wiedzy i plastyczne).

  

W wyniku realizacji naszych działań po raz drugi otrzymaliśmy międzynarodowy Certyfikat „Zielona Flaga”.

Rok szkolny 2009/2010

Głównymi obszarami traktowanymi priorytetowo były:

1.Zdrowy styl życia. W tym zakresie przeprowadzono:

* zajęcia lekcyjne w zakresie zachowania zasad zdrowego odżywainia się.

* zajęcia lekcyjne w zakresie wskazania zalet, a także wad produktów ekologicznych.

2. Bezpieczeństwo. W tym zakresie przeprowadzono:

* konkurs z zakresu BHP w rolnictwie na szczeblu wojewódzkim.

*działania profilaktyczne z zakresu programu "szkoła bez przemocy". Efektem było podsumowanie działań poprzez przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców.

* realizację programu " Bezpieczeństwo w oczach dziecka".

* umieszczenie odpowiednich tablic informacyjnych w wyniku wystąpienia zagrożenia w szkole.

3. Ochrona bioróżnorodności. W tym zakresie przeprowadzono:

* liczne prace w gospodarstwie należącym do szkoły.

* udział w gminnym konkursie plastycznym „ przyroda i krajobrazy gminy Rudna”

* wykonanie kartek bożonarodzeniowych i ich kiermasz.

* wykonanie stroików bożonarodzeniowych i ich kiermasz.

* zajęcia lekcyjne z języka niemieckiego w zakresie znaczenia wody w środowisku jako elementu zachowania bioróżnorodności.

* pro - ekologiczna dekoracja szkoły.

W wyniku realizacji naszych działań otrzymaliśmy międzynarodowy Certyfikat

„Zielona Flaga”.


Multimedia

plakat A3 16

 

Plakat nowy

 

bezpieczna

nhef-podstawowy-bialy-pl

nasza szkola

Online

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rights Reserved.