foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI

ciz

Szkoła uczestniczyła w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinanowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

cizLog2

 

 

Logowanie

Statystyka

Odsłon artykułów:
261693

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W RUDNEJ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r.  z późniejszymi zmianami w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz.204, z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Zawodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83,

poz.562 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. nr 60 poz. 278 z późn. zm.)

6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz.1666,z późn. zm.)

                                                                                §1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w formie

praktyk zawodowych, zajęć praktycznych . Regulamin ma zastosowanie do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

2. Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie ucznia do sprawnego

wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania dla

zawodu, nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich

w czasie poszukiwania pracy, wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania

w zespole oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

3. Okres prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w cyklu nauczania

określają szkolne plany nauczania.

4. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach

praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa

program nauczania dla danego zawodu.

 PRAKTYKI ZAWODOWE

                                                                              § 2

Zasady organizowania praktyk zawodowych w Technikum

1. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia

zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

2. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów jest

obowiązkowe.

3. Terminy i czas odbywania praktyk zawodowych ustalane są na podstawie

harmonogramu opracowanego przez kierownika szkolenia praktycznego.

4. Praktyki odbywają się w warsztatach szkolnych oraz w  wytypowanych przez szkołę zakładach pracy, których wyposażenie, kierunki działalności i przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia umiejętności określonych w programach nauczania dla danego zawodu.

6. Uczniowie w czasie odbywania praktyki zawodowej podlegają przepisom

regulaminowym szkoły oraz przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy na

tych samych zasadach co pracownicy.

7. Uczniowie kierowani są na praktyki zawodowe do zakładów pracy na podstawie

umów zawartych między szkołą, a podmiotami przyjmującymi uczniów. Do umów

dołącza się programy praktyk – zał. Nr 1 –wzór umowy

8. Praktyka zawodowa uczniów może być prowadzona indywidualnie lub grupowo.

Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego

zawodu i uwzględniać jego specyfikę, przepisy bhp, przepisy prac wzbronionych

młodocianym oraz warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktyk

zawodowej.

9.Praktyki zawodowe mogą być organizowane w ciągu całego roku szkolnego, w tym

również w okresie ferii letnich. W przypadku organizowania praktyk zawodowych

w czasie ferii letnich odpowiednio skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.

10. Czas pracy uczniów w wieku powyżej 16 lat wynosi 8 godzin dziennie.

11. Praktyka może być zorganizowana w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku

uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może przypadać w porze nocnej.

12. Praktyki zawodowe są prowadzone w warsztatach szkolnych pod kierunkiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu a w zakładach pracy pod kierunkiem opiekunów praktyk, którymi są wyznaczeni pracownicy tych zakładów.

13. Praktyki zawodowe mogą podlegać kontroli ze strony szkoły pod kątem dyscypliny

pracy uczniów, zgodności prowadzenia zajęć z programem, prowadzenia dokumentacji,

przestrzegania przepisów bhp i p. poż. Kontrole może przeprowadzić dyrektor szkoły

oraz kierownik szkolenia praktycznego.

                                                                                § 3

Obowiązki uczniów odbywających praktykę zawodową

1. Uczniowie kierowani na praktykę zawodową powinni:

1) zapoznać się z regulaminem praktycznej nauki zawodu,

2) posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

3) posiadać dziennik praktyk zawodowych,

4) posiadać i znać program praktyki zawodowej.

2. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi szkolnemu oraz zakładowemu.

3. Każdą nieobecność w pracy uczeń potwierdza pisemnym zwolnieniem od lekarza.

Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych.

4. W przypadku opuszczenia z powodu choroby więcej niż 50 % czasu trwania praktyki,

uczeń ma prawo do odpracowania opuszczonych godzin w terminie późniejszym,

czasie wolnym od zajęć szkolnych. Nie odpracowanie powyższych nieobecności skutkuje

nieklasyfikowaniem z praktyki zawodowej.

5. O zaistniałym fakcie usprawiedliwionej nieobecności należy zawiadomić niezwłocznie

opiekuna praktyk zawodowych lub kierownika zakładu. Kserokopię zwolnienia od

lekarza załącza się do dziennika praktyk.

6. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą spowodować nieklasyfikowanie ucznia

i pozostawienie go w tej samej klasie.

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z praktyki zawodowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności. Dla takiego ucznia Technikum organizuje w miejscu odbywania praktyki zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania. Egzamin klasyfikacyjny z praktyki zawodowej przeprowadza Dyrektor ZSP w obecności nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej może zdawać egzamin poprawkowy.

9. W wyjątkowych sytuacjach (np. udział praktykanta w konkursach, olimpiadach) szkoła

może zwrócić się z prośbą o zwolnienie praktykanta z odbywania praktyki w danym dniu.

10. Wszelkie uwagi i nieprawidłowości powstałe w trakcie odbywania praktyki, praktykant

zgłasza zakładowemu opiekunowi praktyk. W sytuacji wymagającej interwencji szkoły,

opiekun praktyki zgłasza problem do kierownika szkolenia praktycznego

11.W miejscu odbywania praktyki zawodowej obowiązuje:

1) wzorowa kultura osobista,

2) dyscyplina, punktualność, sumienność, samodzielność i chęć do pracy,

3) używanie odzieży roboczej określonej przepisami BHP

4) realizacja programu praktyki zawodowej,

5) bieżące i staranne prowadzenie dziennika praktyk zawodowych,

6) wykonanie zadań przydzielonych przez opiekuna praktykanta

12. Uczennica w ciąży zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie

kierownika szkolenia praktycznego, przedstawiając zaświadczenie lekarskie

stwierdzające: czas trwania ciąży, ogólny stan zdrowia i orzeczenie o możliwości

odbywania praktyk zawodowych. W powyższym przypadku odbycie praktyki może być

przesunięte na inny termin, na podstawie zaświadczenia od lekarza i za zgodą dyrektora

szkoły.

                                                                                   §4.

Prawa uczniów odbywających praktykę zawodową

1. W czasie odbywania praktyk uczeń ma prawo do:

1) zapoznania się z obowiązującym w warsztacie szkolnym i   zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,

2) zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy oraz kryteriami oceny,

3) wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,

4) korzystania z zaplecza socjalnego w postaci pomieszczeń do przebierania, mycia,

przechowywania odzieży i spożywania posiłków,

5) informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu

obowiązków, czasu trwania praktyki, itp.,

6) zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków

i łamania postanowień regulaminu praktyk,

7) uzyskania wpisu i odbioru dziennika praktyk w ostatnim dniu trwania praktyki.

                                                                                 §5.

Obowiązki pracodawcy

1.Pracodawca ma obowiązek w szczególności:

1) zapoznać uczniów z przepisami bhp i p.poż.,

2) zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem,

3) zapoznać uczniów z wymaganiami, oczekiwaniami i kryteriami oceny,

4) zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,

5) przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie,

6) przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,

7) zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,

8) przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia,

przechowywania odzieży i spożywania posiłków,

9) kontrolować dzienniki praktyk zawodowych i uzupełniać je o uwagi, opinie

i spostrzeżenia,

10) ocenić praktykę i wypełnić dziennik praktyk zawodowych w ostatnim dniu trwania

praktyk.

                                                                               § 6.

 Zaliczenie praktyki

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

1) uzyskanie pozytywnej oceny wystawionej przez opiekuna praktyki zawodowej na

podstawie obserwacji, sposobu wykonywania zadań, czynności i poleceń,

2) rzetelność prowadzenia dziennika praktyk oraz dokumentacji uzupełniającej,

3) obecność ucznia na praktyce.

2. Przy wystawieniu końcowej oceny z praktyki, w szczególności należy uwzględnić:

1) zrealizowanie zajęć w wymiarze określonym programem dla zawodu,

2) sposób odnotowania przebiegu zajęć w dzienniku praktyk,

3) stopień zainteresowania ucznia odbywanym szkoleniem praktycznym,

4) dyscyplinę ucznia w czasie zajęć.

3. Ocena z praktyki winna być wystawiona przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady

Pedagogicznej.

4. Niezwłocznie po ukończenia praktyki zawodowej, uczeń zobowiązany jest

przekazać kierownikowi szkolenia praktycznego dziennik praktyk  celem wystawienia oceny.

6. Dokumentowanie realizacji programu nauczania w dzienniku powinno obejmować:

1) kolejny kalendarzowy dzień odbywania praktyki,

2) opis wykonywanych przez ucznia czynności, uwagi i wnioski,

3) bieżące oceny wystawiane przez opiekuna, ( co najmniej raz w tygodniu)

4) podpis opiekuna praktyki,

5) ewentualne uwagi opiekuna praktyki,

7. Ostateczną ocenę z praktyki ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie

kryteriów określonych w § 6 ust. 2. Dodatkowo ocena może być obniżona przez

kierownika, w przypadku nieterminowego dostarczenia dziennika praktyk.

8. Wychowawca klasy wpisuje ocenę z praktyki zawodowej do dziennika lekcyjnego

i arkusza ocen.

10. W przypadku braku propozycji końcowej oceny ze strony zakładowego opiekuna

praktyk, ocenę końcową wystawia kierownik szkolenia praktycznego.

11. Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:

1) niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki;

2) samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki;

3) braku wymaganej dokumentacji praktyki w postaci dziennika praktyk

zawodowych;

4) niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy;

5) uzyskania negatywnej oceny wystawionej przez opiekuna praktyki;

6) niedostarczenia do kierownika szkolenia praktycznego dziennika praktyk,

12. Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do niepromowania ucznia do

klasy programowo wyższej.

13. Kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przedstawienia powyższego

regulaminu każdej klasie, nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki

zawodowej.

         ZAJĘCIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W WARSZTATACH  SZKOLNYCH

                                                                           §7.

Zasady organizowania zajęć praktycznych w warsztatach  szkolnych – Technikum, ZSZ

1. Zajęcia praktyczne organizuje się w celu opanowania przez uczniów umiejętności

zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

2. Zajęcia praktyczne realizowane są w klasach technikum w zawodach: technik agrobiznesu  oraz w klasach zasadniczej szkoły w zawodzie rolnik.

3. Zajęcia praktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej odbywają

się w warsztatach szkolnych.

4. Zajęcia praktyczne prowadzone są przy podziale klas na grupy. Podziału uczniów na

grupy dokonuje dyrektor szkoły. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać:

a) specyfikę nauczanego zawodu,

b) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac

wzbronionym młodocianym,

c) warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania zajęć praktycznych.

5. Godzina zajęć praktycznych trwa 60 minut. W czasie zajęć

praktycznych organizuje się 20 minutową przerwę. Czas rozpoczęcia i zakończenia

zajęć ustala dyrektor szkoły w planie organizacji na dany rok szkolny.

6. Organizatorem procesu dydaktyczno-wychowawczego w poszczególnych grupach jest

nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

7. Specyfika pracy nauczycieli praktycznej nauki zawodu wymaga:

1) przygotowania uczniów do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe,

2) przestrzegania przepisów dotyczących działalności produkcyjnej i nadzorowania

wykonywanych przez uczniów prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) używania zgodnego z przepisami bhp ubrania roboczego, odzieży ochronnej,

4) odbywania zajęć zgodnie z harmonogramem,

5) przeszkolenia uczniów (instruktaż stanowiskowy) w zakresie szczegółowych

przepisów i zasad bhp

11. Dla uczniów, którzy po raz pierwszy rozpoczynają zajęcia praktyczne, szkoła

organizuje szkolenie wstępne bhp.

                                                                               §8.

Prawa i obowiązki uczniów na zajęciach praktycznych.

1.Zasady klasyfikacji i oceniania określa statut szkoły.

2. Uczeń zobowiązany jest w szczególności:

1)) uczestniczyć w zajęciach praktycznych oraz brać aktywny udział w innych

zajęciach o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, typu wystawy, konkursy,

targi związane z branżą i inne,

2) posiadać określoną przepisami bhp odzież roboczą lub ochronną (w przypadku

nieposiadania odpowiedniej odzieży uczeń nie będzie dopuszczony do zajęć

praktycznych),

3) zachowywać kulturę pracy i dbałość o powierzony sprzęt, surowce, materiały,

d) informować nauczyciela praktycznej nauki zawodu o uszkodzeniach maszyn,

narzędzi i urządzeń,

4) przed przystąpieniem do pracy na maszynach lub innych stanowiskach pracy

dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi danego stanowiska,

5) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i pracowników oraz okazywać grzeczność

i uprzejmość koleżankom i kolegom,

6) szanować i chronić przed uszkodzeniem narzędzia, urządzenia, sprzęt warsztatowy

i szkolny,

7) po zakończeniu pracy sprzątać dokładnie swoje stanowisko pracy.

3. Uczniom zabrania się w szczególności:

1)opuszczania bez wiedzy i zgody nauczyciela stanowiska pracy,

2) samowolnie uruchamiać maszyny i urządzenia,

3) dokonywać napraw maszyn, instalacji elektrycznych i innych urządzeń bez zgody

nauczyciela.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia odpowiadają materialnie za świadome szkody

wyrządzone przez niego podczas odbywania praktycznej nauki zawodu.

5. Uczeń jest oceniany na każdych zajęciach a oceny odnotowywane są w dzienniku zajęć..

6. Ocena roczna z zajęć praktycznych ustalana jest wspólnie przez wszystkich nauczycieli

praktycznej nauki zawodu, którzy odbywali zajęcia w danej klasie.

 PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

                                                                       §9.

Zasady organizowania praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników

1. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników dotyczy uczniów zasadniczej

szkoły zawodowej i odbywa się poprzez naukę zawodu.

2. Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze

wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu,

która jest organizowana u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne które realizowane

jest na kursach zawodowych w Ośrodkach Zawodowych.

3. Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić pracodawca lub osoba pod

warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki

zawodu, określonych w odrębnych przepisach.

4. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie pisemnej umowy o pracę zawartej

pomiędzy pracodawcą, a młodocianym pracownikiem, stosownie do przepisów art. 195

§1 Kodeksy pracy.

5. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki

zawodu zawiera pracodawca z młodocianym, w terminie przyjęć kandydatów do

zasadniczych szkół zawodowych.

6. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego

realizowanego w formie nauki zawodu kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.

7. Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy z zastrzeżeniem przypadku, kiedy

młodociany dokształcający się w zasadniczej szkole nie otrzymał promocji do klasy

programowo wyższej lub nie ukończył szkoły, pracodawca, na wniosek młodocianego,

albo izba rzemieślnicza, na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem

i młodocianego, może przedłużyć czas trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż

o 12 miesięcy, w celu umożliwienia dokończenia nauki w szkole, a w innych

uzasadnionych przypadkach nie więcej niż o 6 miesięcy.

8. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane

w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce

narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego

miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

9. Uczeń starający się o przyjęcie do ZSZ zobowiązany jest do złożenia stosowanych

dokumentów i zaświadczeń lekarskich przewidzianych odrębnymi przepisami prawa.

10. Szkoła uwzględnia stwierdzone kwalifikacje na umowach o pracę, potwierdzone przez

działające zgodnie z prawem organizacje Zrzeszające Pracodawców.

11. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy podmiotem szkolącym a młodocianym,

uczeń zostaje skreślony ( z mocy prawa) z listy uczniów.

12. Podmiot przyjmujący uczniów na praktyczną naukę zawodu zapewnia środki

dydaktyczne (maszyny, urządzenia, narzędzia) oraz zapewnia odpowiednie warunki bhp

i spełnia inne wymagania zgodne z aktualnymi przepisami prawa w sprawie praktycznej

nauki zawodu.

                                                                       § 10.

Obowiązki ucznia na zajęciach praktycznej nauki zawodu

1. Każdy uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do zajęć praktycznych

poprzez:

1) zapoznanie się z regulaminem i programem zajęć praktycznej nauki zawodu;

2)  systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia;

3) nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną;

4) dostosowanie się do ustalonego w zakładzie pracy harmonogramu dnia;

5) rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę;

6) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz regulaminu zakładowego;

7) natychmiastowe zgłoszenie każdego wypadku, uszkodzenia lub skaleczenia

pracodawcy lub innemu opiekunowi;

2. Nieobecność na zajęciach praktycznych musi być usprawiedliwiona.

3. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie (L.4), które

niezwłocznie należy dostarczyć pracodawcy, a w przypadku niemożliwości

natychmiastowego dostarczenia zwolnienia należy poinformować o fakcie

i przyczynie niestawienia się na zajęcia praktyczne pracodawcę oraz wychowawcę klasy.

4. Kserokopia zwolnienia lekarskiego powinna być dostarczona do wychowawcy klasy.

                                                                            § 11.

Prawa ucznia w czasie odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy.

1. Uczeń ma prawo do korzystania z zaplecza socjalnego w postaci pomieszczeń do

przebrania się, przechowywania odzieży i obuwia oraz spożywania posiłków.

2. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej, zawodowej i bezpieczeństwa na terenie

zakładu pracy.

3. Uczeń ma prawo zapoznania się z konsekwencjami w przypadku nie wywiązania się

z określonych przez pracodawcę obowiązków lub nie przestrzegania regulaminów.

4. Uczeń ma prawo do zapoznania się z kryteriami oceniania.

5. Uczeń ma prawo do uzyskania informacji o proponowanej ocenie śródrocznej

i rocznej.

6. Uczeń ma prawo do właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej,

a także informowania szkoły o nieprawidłowościach wynikłych z winy pracodawcy.

7. Uczeń ma prawo do wynagrodzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami.

                                                                          

                                                                         § 12.

 Ogólne kryteria oceniania uczniów na zajęciach praktycznych u pracodawcy.

1.  Na koniec pierwszego półrocza oraz przed zakończeniem roku szkolnego, pracodawca

wystawia uczniowi ocenę z praktycznej nauki zawodu.

2. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać przez cały czas realizacji

programu praktycznej nauki zawodu.

3. Każdy uczeń powinien być oceniany indywidualnie na podstawie obserwacji pracy

i efektów tej pracy nawet wtedy gdy postawione zadanie wymaga realizacji poprzez pracę

zespołową.

4. Skala ocen jest identyczna ze skalą obowiązującą w szkole i wynika ze stosownych

przepisów Ministra Edukacji Narodowej.

5. Dokonując oceny pracy uczniów w czasie zajęć praktycznych należy w szczególności

uwzględnić:

1) umiejętność łączenia teorii z praktyką oraz stopień opanowania umiejętności

programowych;

2) umiejętności organizowania stanowiska pracy i wykonywania czynności oraz

pracy w zespole;

3) samodzielność podczas wykonywania pracy oraz stopień zainteresowania ucznia;

4) przestrzeganie dyscypliny pracy i zasad bhp oraz p.poż;

5) kulturę osobistą i zawodową, punktualność i obecność w czasie pracy.

6. Uczeń, który otrzymuje ocenę niedostateczną z zajęć praktycznych jest niepromowany

do klasy programowo wyższej.

7. Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są

sprawdzane w trakcie egzaminu.

8. Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin

kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb

rzemieślniczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów kwalifikacyjnych na

tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.

9. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający

się w zasadniczej szkole zawodowej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy

w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – egzaminy potwierdzające

kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym

zawodzie, zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków i sposobu oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych.

                                                                                 

                                                                          

§ 13.

1. Dyrektor może skierować uczniów  na zajęcia praktyczne  do zakładów pracy na podstawie umów zawartych między szkołą, a podmiotami przyjmującymi uczniów. Do umów

dołącza się programy praktyk – zał. Nr 1 –wzór umowy

§ 14.

                                                                                            

 Postanowienia końcowe

1. W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.

2. Każdy uczeń rozpoczynający naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum ma

obowiązek zapoznania się niniejszym regulaminem.

3. Regulamin obowiązuje od dnia dopuszczenia go do użytku w szkole przez Dyrektora

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.

3. Regulamin udostępniony jest w wersji papierowej w bibliotece szkolnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły w zakładce „Praktyczna nauka zawodu"

 

Multimedia

plakat A3 16

 

Plakat nowy

 

bezpieczna

nhef-podstawowy-bialy-pl

nasza szkola

Online

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rights Reserved.