foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI

ciz

Szkoła uczestniczyła w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinanowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

cizLog2

 

 

Logowanie

Statystyka

Odsłon artykułów:
240563

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

 

 

Regulamin rekrutacji

na rok szkolny 2018/2019

 

 

Podstawa prawna

 

 

1. art. 155 pkt. 4 oraz 165 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60)

 

2 art. 20 wa ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.)

 

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

(Dz. U. z 2017 r., poz. 586)

 

4. Zarządzenie Nr 2/2018Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych , klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej nabór prowadzony jest w formie elektronicznej

2. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku
   decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

3. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna , powoływana
   przez dyrektora   szkoły

5. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano szkołę wchodzącą
   w skład Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej jako szkołę pierwszego wyboru.

6. Wnioski o przyjęcie do szkoły kandydaci składają w terminie od 1 do 20 czerwca 2018 r.,
     w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach  od 800
do 14 00.

7. Kandydat może we wniosku wskazać maksymalnie trzy wybrane szkoły, przy czym szkoła
   wskazana na liście jako pierwsza traktowana jest jako najbardziej preferowana, a ostatnia na liście
   jako najmniej preferowana.

8. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył wniosek   o przyjęcie, dołącza w terminie od 22 do 26 czerwca 2018 r. następujące dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie do szkoły

b) świadectwo ukończenia gimnazjum lub poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopie

c) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopie

d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkurów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim

e) trzy fotografie

f) inne dokumenty, o których mowa w art. 20t ust. 2 ustawy o systemie oświaty

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 

§ 2.

1. Rekrutacja uczniów do klas I szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie kryteriów uwzględniających:

1) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

2) liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum,
z języka polskiego i matematyki dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej;

3) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na

świadectwie ukończenia gimnazjum;

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać

w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeliczone, zgodnie z zasadą

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,2

2) 72 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą

 • 18 punktów – ocena: celujący,
 • 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
 • 14 punktów – ocena: dobry,
 •  8 punkty – ocena: dostateczny,
 •  2 punktów – ocena: dopuszczający.

3) 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodni z zasadami;

a) 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

                 c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
                       lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie
                       z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32 ust. 4 ustawy

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu - 10 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu – 4 punktów
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 3 punktów

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu  - 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu – 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu – 7 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu – 3 punktów
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 2punktów

f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach od b do e,

 • międzynarodowym – 4 punkty
 • krajowym – 3 punkty
 • wojewódzkim -2 punkty
 • powiatowym – 1 punkt

g) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

4). W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi -
18 punktów

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

6. Określa się limit 20 miejsc we wszystkich klasach młodzieżowych.

§3

1. Punkty pochodzące z przeliczenia ocen z poszczególnych przedmiotów wpisanych na świadectwo ukończenia gimnazjum przyznaje się z następujących przedmiotów, w zależności od typu szkoły o przyjęcie do której ubiega się kandydat:

a) Technikum – technik agrobiznesu

-        język polski

-        matematyka

-        biologia

-        informatyka

-        język polski

-        matematyka

-        fizyka

-        informatyka

b)Szkoła Branżowa I stopnia

klasa: kucharz

-        język polski

-        matematyka

-        biologia

-        informatyka

klasa: rolnik

-        język polski

-        matematyka

-        biologia

-        informatyka

klasa: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

-        język polski

-        matematyka

-        zajęcia techniczne

-        informatyka

§4

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki, w terminie określonym w §5. Nie złożenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów w podanym czasie powoduje usunięcie kandydata z listy.

§5

Terminarz rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej:

L.p. Rodzaj czynności Termin
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.06.2018r.
do 20.06.2018r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22.06.2018r.
do 26.06.2018r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 28.06.2018r.
4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

do 13.07.2018r.
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów   zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do 17.07.2018r.
6.

1) Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

2) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 25.07.2018r.
7. Podanie do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły 26.07.2018r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 6.

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem należy rozstrzygać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, podanymi w podstawie prawnej niniejszego regulaminu

Niniejszy Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 został przedstawiony i zaopiniowany na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.03.2018r.

Multimedia

plakat A3 16

 

PLAKAT DOBRY A3 Large

 

bezpieczna

nhef-podstawowy-bialy-pl

naklejka

nasza szkola

Online

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rights Reserved.