foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

OTWARCI NA ŚWIAT

ciz

Szkoła uczestniczyła w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinanowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

cizLog2

 

 

Logowanie

Statystyka

Odsłon artykułów:
199191

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

 

       

Regulamin rekrutacji

na rok szkolny 2018/2019

 

 

Podstawa prawna

 

1. Rozdział 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z późn. zm.).

 

2. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 1010)

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

 

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (T.j.  Dz. U. z 2017 r.,poz.697).

 

5. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (T.J. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184

z późn. zm.).

 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół  ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014r.poz. 1144, z późn. zm.).

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843 z późn. zm.).

 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017r. roku w sprawie świadectw,

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. z 2017r., poz. 170, z późn. zm.).

 

9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

(Dz. U. z 2017 r., poz. 586)

 

10. Zarządzenie Nr 12/2017Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017r.. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych , klas I publicznej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i  na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

 

11. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

 

 

 

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1.

1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku
    decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

2. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna , powoływana
    przez dyrektora   szkoły

4. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano szkołę wchodzącą
    w skład Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej jako szkołę pierwszego wyboru.

5. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół
    ponadgimnazjalnych (przez szkolę rozumie się typ szkoły wchodzącej   w skład zespołu).

6. Kandydat składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami  świadectwa ukończenia
    gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach  egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi
    przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

7. W szkołach młodzieżowych nabór prowadzony jest w formie elektronicznej. W przypadku, gdy
    szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, podania do weryfikacji składają kandydaci w sekretariacie
    w terminie od 1 czerwca
do 21 czerwca 2017 r., od poniedziałku do piątku w godzinach
    od 800
do 14 30. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył podanie
    o przyjęcie, dołącza w terminie od
23 do 27 czerwca 2017 r. następujące dokumenty:

1) kopię świadectwa ukończenia szkoły,

2) kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczoną przez

dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

3) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom

konkursów i olimpiad przedmiotowych,

ZASADY REKRUTACJI

 

§ 2.

1. Rekrutacja uczniów do szkól ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum
    odbywa się na podstawie kryteriów uwzględniających:

1) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

2) liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum,
z języka polskiego i matematyki  dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej;

3) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na

świadectwie ukończenia gimnazjum;

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać

w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeliczone, zgodnie z zasadą

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,2

2) 72 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą

 • 18 punktów – ocena: celujący,
 • 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
 • 14 punktów – ocena: dobry,
 •   8 punkty – ocena: dostateczny,
 •   2 punktów – ocena: dopuszczający.

3) 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodni z zasadami;

a) 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  - 10 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

                  c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
                        lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie
                        z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32 ust. 4 ustawy

 • tytułu finalisty konkursu  z przedmiotu - 10 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu  – 4 punktów
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 3 punktów

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu   - 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu – 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu z  przedmiotu – 7 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu  – 3 punktów
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 2punktów

f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach od b do e,

 • międzynarodowym – 4 punkty
 • krajowym – 3 punkty
 • wojewódzkim -2 punkty
 • powiatowym – 1 punkt

g) 3 punkty  za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

4). W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi -
18 punktów

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

6. Określa się limit 25 miejsc we wszystkich klasach młodzieżowych.

1. Rekrutacja przeprowadzana jest w formie elektronicznej

2. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru komplet dokumentów, na który składa się:

a) wniosek o przyjęcie do szkoły

b) poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwo ukończenia gimnazjum

c) poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkurów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim

e) trzy fotografie

f) inne dokumenty, o których mowa w art. 20t ust. 2 ustawy o systemie oświaty

§4

1. Punkty pochodzące z przeliczenia ocen z poszczególnych przedmiotów wpisanych na świadectwo ukończenia gimnazjum przyznaje się z następujących przedmiotów, w zależności od typu szkoły o przyjęcie do której ubiega się kandydat:

a) Technikum – technik agrobiznesu

-        język polski

-        matematyka

-        biologia

-        informatyka

-        język polski

-        matematyka

-        biologia

-        informatyka

-        język polski

-        matematyka

-        fizyka

-        informatyka

b)Szkoła Branżowa I stopnia – klasy: cukiernik, kucharz, rolnik

-        język polski

-        matematyka

-        biologia

-        informatyka

§5

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki, w terminie określonym w §6. Nie złożenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów w podanym czasie powoduje usunięcie kandydata z listy.

§6

Terminarz rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej:

L.p. Rodzaj czynności Termin
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.06.2017r.
do 21.06.2017r.
2. Dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23.06.2017r.
do 27.06.2017r.
3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły przez szkolna komisję rekrutacyjną do 30.06.2017r.
4.

Podanie do publicznej wiadomości lista kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 07.07.2017r.
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych ( dotyczy kandydatów do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) do 10.07.2017r.
6.

1) Potwierdzenie woli podjęcia nauki (dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego)

2) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (dotyczy kandydatów do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej)

od 07.07.2017r.

do 18.07.2017r.

7. Podanie do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły  19.07.2017r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 7.

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem należy rozstrzygać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności:

1) Rozdział 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Plakat1 Large

 

bezpieczna

nhef-podstawowy-bialy-pl

naklejka

nasza szkola

Online

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rights Reserved.